Начало / Студенти / Стипендии / Годишни награди Алма Матер по повод Деня на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност 24 май

   

РЕКТОРЪТ на СУ „Св. Климент Охридски”,

на основание чл. 9, ал. 1 от ПМС № 90 от 2000 г.

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС

за

ГОДИШНИТЕ НАГРАДИ НА АЛМА МАТЕР

ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА

 

по повод Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност 24 май

 

Награди се отпускат на учащите се за постигнати успехи в учебната, научноизследователската, спортната и други дейности (образователна, културна, изкуство и т.н.), които съдействат за повишаване на авторитета и престижа на Университета (наградите за спортна дейност не могат да надвишават повече от 10 % от общия брой на отпуснатите награди).

Награди се отпускат само на действащи студенти в редовна форма на обучение, записани за съответния семестър, но не по-късно от края на месеца, предхождащ месеца, в който се провежда държавният изпит или защитата на дипломната работа.

Студентът/докторантът трябва да е постигнал признат успех в учебната, научноизследователската, спортната и други дейности, които съдействат за повишаване на авторитета и престижа на Университета.

Успехът (постижението) се удостоверява с документ (грамота, диплома, публикация или покана за публикация, референция, свидетелство, сертификат, диплома или друг документ, удостоверяващ постигнатия резултат).

 

Предложения за награди могат да се правят от:

1. Академичен съвет;
2. Ректорски съвет;
3. Факултетите / Департаментите;
4. Студентски съвет;
5. Преподавател или екип от преподаватели;
6. С лична молба от студента / докторанта;

Предложенията за награди за учебната 2023/2024 г. се подават по електронен път на адрес delovodstvo@uni-sofia.bg в срок до 15.04.2024 г. депозира се заявление до Ректора по образец , придружено с копия на документите, удостоверяващи постигнатия резултат, както и с приложени уверение за успех или съответен документ, удостоверяващ успешна атестация.

 

Ректорът определя със заповед списъка на наградените и размера на наградите, като същите се връчват тържествено при отбелязването на Деня на светите братя Кирил и Методий.

Награди могат да получат само студенти, които са положили успешно всички изпити по учебен план до момента на кандидатстване за награда и чийто среден успех от предходния семестър е не по-нисък от добър 4,00.

Награди могат да получат само докторанти, които са преминали успешно атестирането си за съответната година и имат висока публикационна активност.

Награди не се отпускат на учащи се в редовна форма на обучение, на които са наложени административни наказания от Университета, в семестъра, за който е направено предложението за отпускане на награда.