Начало / Прием / Прием за образователно-квалификационна степен "Бакалавър" и "Магистър" след средно образование / Минали КСК / Кандидатстудентска кампания 2019 / Правилник за приемане на студенти в Софийския университет "Св. Климент Охридски" за учебната 2019/2020 г. / Условия за кандидатстване

   

Чл. 4. (1) В Софийския университет “Св. Климент Охридски” могат да кандидатстват за всички специалности, форми на обучение и основание за прием лица, отговарящи на следните условия:

1. да имат завършено средно образование, даващо им право да продължат обучението си във висши училища;

2. да имат балообразуващи оценки в дипломата за средно образование за съответните специалности, съгласно приложение № 2.

2.1. когато в дипломата за средно образование по съответен учебен предмет не е вписана оценка, която участва в образуването на състезателния бал, лицето представя документ за положен изпит по този учебен предмет в училище, определено от началника на съответното Регионално управление на образованието на Министерството на образованието и науката (МОН);

(2) Лицата, завършили висше образование и придобили образователно-квалификационна степен „бакалавър” или „магистър” след средно образование, не могат да кандидатстват за второ висше образование, субсидирано от държавата, в същата или по-ниска от притежаваната от тях образователно-квалификационна степен.

Чл. 5. (1) За редовно и задочно обучение могат да кандидатстват:

1. български граждани и граждани на Европейския съюз и Европейското икономическо пространство:

2. по реда, установен за български граждани, за обучение в Университета могат да кандидатстват чуждестранни граждани, ако:

2.1. имат двойно гражданство, едното от които е българско, постоянно пребиваващи в страната;

2.2. имат статут на постоянно пребиваващи на територията на Република България, което се удостоверява с документ за самоличност, издаден от МВР на Р България;

2.3. имат статут на бежанци, удостоверен с документ, издаден от Държавната агенция за бежанците при Министерски съвет;

2.4. са от българска народност, удостоверена по реда на Постановление №103 на Министерския съвет от 1993 г. за осъществяване на образователна дейност сред българите в чужбина.

Чл. 6. В случаите, когато кандидатите за обучение по чл. 95, ал. 9 от Закона за висше образование (граждани на държави-членки на ЕС и ЕИП) не са приети при условията и по реда, установен за български граждани, в рамките на ежегодно утвърждавания от Министерски съвет брой студенти, могат да кандидатстват и да се обучават като заплащат таксите за обучение на чуждестранни студенти по чл. 95, ал. 8 от ЗВО.

Чл. 7. Граждани на държави извън Европейския съюз и Европейското икономическо пространство, временно пребиваващи в Република България, не могат да кандидатстват по реда на този Правилник, с изключение на кандидатстващите по чл. 5, ал. (1), т.т. 2.2 и 2.3.

Чл. 8. Отстранени студенти могат да възстановят студентските си права, като кандидатстват за специалността, в която са се обучавали, при условие че имат успешно завършен най-малко първи курс с всички положени изпити.