Начало / Новини / Новини и събития / Проф. Алия Масалимова и проф. Георги Чобанов бяха наградени с високи отличия на Софийския университет

   
Проф. Алия Масалимова и проф. Георги Чобанов бяха наградени с високи отличия на Софийския университет

На заседание на Академичния съвет, проведено на 12 юли 2023 г. проф. д.ик.н. Георги Чобанов от Стопанския факултет и проф. дфн Алия Масалимова от Факултета по класически и нови филологии бяха наградени с високи отличия на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Заместник-ректорът на Алма матер доц. Георги Вълчев връчи на проф. Чобанов Почетен знак „Св. Климент Охридски“ с огърлица. Проф. Масалимова бе удостоена с Почетния знак „Св. Климент Охридски“ със синя лента.

Проф. д.ик.н. Георги Чобанов бе удостоен с високото отличие за постигнати високи резултати в преподаването и научноизследователската дейност, както и за неговата дългогодишна роля при възстановяването на Стопанския факултет и развитието му като водеща икономическа, финансова и управленска школа в България и региона на Югоизточна Европа.

1-3

Проф. Георги Чобанов се обърна към членовете на Академичния съвет и към присъстващите с благодарност за високата чест да бъде удостоен с това отличие. „За мен това е едно голямо признание за моята роля във възстановяването на Стопанския факултет в Софийския университет“, каза проф. Чобанов и разказа, че на него му е била възложена тази изключително отговорна работа да бъде възстановен факултета и изтъкна, че това съвсем не е било лесно. Той подчерта, че сега Стопанският факултет, 33 години след създаването му, е вече водещ в областта на икономиката – по класациите на Министерството на образованието и науката, в областта на икономиката факултетът е постоянно на първо място, припомни проф. Чобанов. „Това е доста сериозен успех, тъй като не са малко икономическите висши училища и факултети и да се пребориш с тях не е лесна работа“, отбеляза той.

Проф. Чобанов изтъкна, че това е станало възможно далеч не само с неговите усилия, а напротив – в Стопанския факултет е създаден екип, който да работи всеотдайно за каузата на факултета.

1-1

„За нас Стопанския факултет не е някакво работно място. За нас Стопанският факултет е кауза, за която ние работим. И това ни води до успехите“, подчерта проф. Чобанов. В тази връзка той изказа особена благодарност и на колегите от другите факултети на Софийския университет, които също са допринесли за изграждането на факултета в този му вид. Първият декан на Стопанския факултет благодари на колегите от Факултета по математика и информатика, от Юридическия факултет, на колегите от Факултета по класически и нови филологии.

Проф. Чобанов припомни първоначалната идея на факултета – да се направи трансфер на най-доброто в света, а това става, като се канят лектори. И това е наложено още от първите години, както и изискването студентите да владеят съответните езици. По думите му това се оказало много благодатно, защото още от началото са работили преподаватели от елитни чуждестранни университети.

Накрая проф. Чобанов още веднъж благодари от сърце за отличието.

Проф. Чобанов е първият декан на възстановения през 1990-1991 г. Стопански факултет и го ръководи в периодите 1991-2003 и 2007-2011 г.

Той е доктор на икономическите науки и професор по икономика в Софийския университет „Св. Климент Охридски“, доктор на естествените науки в Академията на науките на ГДР, Берлин, директор на Центъра за икономика и политика на Китай.

В Софийския университет проф. Чобанов преподава статистика, иконометрия, принципи на икономическия анализ, институционална икономика, бизнес оценяване, стартиране на високотехнологичен бизнес, дисциплина, в която е автор на два учебника.

Научните му изследвания са в областта на правила и норми на поведение в стопанската система, четвърта индустриална революция, модерния път на коприната, Data Science (43 статии и студии, 2 монографии).

1-5

Почетният знак „Св. Климент Охридски“ със синя лента за проф. дфн Алия Масалимова е за приноса й за създаване и утвърждаване на академичните отношения между Казахския национален университет „ал-Фараби“ и Софийския университет и за съществената й роля за утвърждаване на престижа на Софийския университет и на българската наука в Република Казахстан. Тя получи отличието в присъствието на посланика на Република Казахстан Виктор Темирбаев.

Проф. Масалимова благодари за високото отличие, което определи като чест и отговорност и висока оценка за нейния принос за развитието на академичното образование, научните изследвания и международното сътрудничество между университетите в България и Казахстан. Тя припомни първите стъпки на съвместната работа със Софийския университет преди петнадесет години от организирането на семинари и обучения за учители до международните конференции и съвместните публикации днес. Тя обърна специално внимание на част от международните проекти, осъществени през това време, сред които съвместната магистърска програма „Културна дипломация и геополитика на Централна Азия и Европейския съюз“, която вече има десет възпитаници, и създаването на Центъра „ал Фараби“ към Софийския университет.

1-7

Проф. Масалимова изрази дълбока благодарност към проф. Мария Стойчева, проф. Мадлен Данова и ръководството на Факултета по класически и нови филологии, на проф. Ирина Колева и Виолета Добичина за високия им професионализъм и компетентност и припомни проф. Александър Федотов, който беше в основата на това сътрудничество и за съжаление вече не е сред нас.

В качеството си на вицепрезидент по научната дейност на нова организация – Академията за публична администрация към Президента на Република Казахстан, проф. Масалимова отбеляза, че работи по нови съвместни проекти със Софийския университет.

Проф. Масалимова е доктор по философия, професор от Казахския национален университет (КазНУ) „ал-Фараби“, гр. Алмати, Република Казахстан.

От септември 2011 г. е декан на факултета по философия и политически науки в Казахския национален университет „ал-Фараби“ и изпълнява тази длъжност до 2021 г. От 2021 до 2022 г. е заместник-ректор по социалното развитие на Казахския национален университет „ал-Фараби“. От 2022 до 2023 г. е съветник на председателя на Агенцията на Република Казахстан по въпросите на държавната служба. От февруари 2023 г. до момента е заместник-ректор по научната дейност на Академията по държавно управление към Президента на Република Казахстан.

По време на професионалната си кариера в различни години е била научен секретар на Комисията за изследване на философската, културологичната, социологическата и политологическата литература към Министерството на образованието и науката на Република Казахстан. Научен секретар е на Секцията на Републиканския учебно–методически съвет по социално-хуманитарни специалности; член и научен секретар на Дисертационния съвет; научен секретар - член на Експертната комисия на МОН РК; председател на Академичния съвет на факултета; председател на секцията на Републиканския учебно–методически съвет по социално-хуманитарни специалности и на дисертационния съвет за защита на докторантура - специалности Философия, Културология, Религиозни изследвания. Научен редактор е на списание "Вестник КазНУ": Философия, Политология, Културология.

Член е на редакционния съвет на научното списание "Ал-Фараби" , член на международните редакционни съвети на научните списания "Стратегии за политика в науката и образованието" (България), "Евразийството и светът" (Русия). Национален експерт е на агенции за акредитация.

Проф. Масалимова е автор на повече от 250 публикации, включително научни, методически и публицистични статии, учебници и ръководства в казахски и в чуждестранни издания. Публикувала е в чужди медии (в Русия, България, Турция, Китай). Притежава четири сертификата за авторство, статии, индексирани в Scopus - 6, Web of Science (цитирания 17), Thomson Reuters - 11 и Hirsch Index - 2. Scholar.google.com - статистика за цитиране - 52 (от 2017 г.), h- индекс - 3, i10-индекс – 2.

Сътрудничи с местни и чуждестранни изследователи и активно поддържа научни връзки с международни организации и учени от чужди страни. Като гост-професор е изнесла лекции в университети в Русия и България.

Проф. Алия Масалимова е инициатор и координатор на две магистърски програми между КазНУ-УрФУ (Русия) и КазНУ-Софийски университет (България).

1-4

От 2012 г. с нейно участие е установено постоянно партньорство между Казахския национален университет „ал-Фараби” и Софийския университет “Св. Климент Охридски“. Съществена част от него е съвместната магистърска програма „Европа и Азия: Културна дипломация и геополитика на ЕС“, която дава възможност за разширяване на изучаването на Европейския съюз в Азия. Завършилите магистърската програма студенти от Казахстан са получили дипломи, валидни в ЕС и в Република Казахстан.

През 2016 г. и 2019 г. проф. Масалимова организира от страна на Факултета по философия и политически науки на КазНУ етно-културна практика „Казахстанската култура – история и съвременност“ – първа и втора част за български преподаватели и студенти. Организатори на проекта от българска страна са „Предтечи на БГ”; Исторически факултет и Факултета по класически и нови филологии на Софийския университет.

Проф. Масалимова активно работи по проекти за бъдещото академично сътрудничество със Софийския университет: Подписване на Меморандум за сътрудничество между Софийския университет и Академията по държавно управление към Президента на Република Казахстан; Организиране на стажове на казахстански студенти от Академията в Софийския университет; Привличане на преподавателски състав за научно ръководство на дисертации на кандидати за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ по специалност „Управление на човешките ресурси“; Обмен на научна, културна и образователна информация; Участие в съвместни проекти, конференции и публикации; Академична мобилност на преподаватели и учени;.

Проф. Масалимова е била е член на редакционната колегия на методическото списание „Стратегии на научната и образователна политика“ на българското Министерство на образованието и науката и на редакционната колегия на "Бюлетин на Казахския национален университет "ал-Фараби", серия Психология и социология".

През периода на сътрудничеството със Софийския университет е публикувала десет статии от български автори в „Бюлетин на Казахския национален университет „ал-Фараби“ - поредица „Психология и социология“ и поредица „Педагогика“; около 15 статии от казахстански автори в методическото списание „Стратегия на научната и образователна политика” и „Педагогика” на Министерството на образованието и науката на Република България.

Професор Алия Масалимова е един от инициаторите за създаването и организатор в откриването на Научно-образователния и културен център „ал-Фараби” в Софийския университет към Факултета по класически и нови филологии. На базата на Центъра с нейното активно участие са реализирани редица проекти за академична мобилност на студенти, преподаватели, млади учени. Организирани са научни практики в Казахстан и България.

От 2012 г. в нашата страна ежегодно са провеждани поредица от обучителни семинари по психология, педагогика, културология, история, философия, политически науки, ефективна комуникация, уебинари за дигитализацията и качеството на онлайн обучението, за проблемите по време на пандемията, както и културни събития (честване на паметни и юбилейни годишнини).

Като част от годишните научни конференции, организирани от двата университета, са подготвени доклади на преподаватели, изследователи, публикувани са статии в казахстански и български научни списания, в медиите.