Начало / Новини / Новини и събития / Кръгла маса по проблемите на нормативната уредба на българската каталогизация

   
Кръгла маса по проблемите на нормативната уредба на българската каталогизация

На 27 ноември 2023 г. в Конферентната зала на Софийския университет "Св. Климент Охридски" се състоя кръгла маса по проблемите на нормативната уредба на българската каталогизация, организирана от катедра „Библиотекознание, научна информация и културна политика" към Философския факултет, Университетската библиотека и Българската библиотечно-информационна асоциация.

Събитието се проведе в хибриден формат. В него участваха около 100 представители на различни видове институции от страната – ръководители на библиотеки, преподаватели, библиотечни специалисти, представители на IT организации, студенти.

Целта на форума бе инициирането на дискусия и постигане на съгласие за разработване на нови национални правила за каталогизация, които да бъдат съобразени с международните стандарти и нормативни документи в областта на каталогизацията.

1-111

Кръглата маса бе открита от доц. д-р Анета Дончева, председател на Българската библиотечно-информационна асоциация. В рамките на форума доц. д-р Милена Миланова, доц. д-р Биляна Яврукова и ас. Надя Карачоджукова представиха теми, свързани със стандартизацията в областта на каталогизация на национално ниво; международните стандарти, принципи и нормативни документи за каталогизация на информационни ресурси; нормативния контрол за имена на лица и колективи в информационни системи; състоянието на правилата за каталогизация на национално равнище, както и световния опит в областта; форматите за машинночетима каталогизация и средата за създаване и обмен на библиографска информация и др.

1-112

В резултат на проведеното обсъждане всички участници се обединиха около становището, че българската библиотечна общност има нужда от осъвременени инструменти за изграждане на библиотечните каталози.

1-113

Участниците във форума подкрепиха предложения план на действие и изготвяне на споразумение за разработване на правила за каталогизация, както и сформирането на работна група с ръководител доц. д-р Милена Миланова – ръководител на катедрата по „Библиотекознание, научна информация и културна политика“, и представители на най-големите български библиотеки, в т.ч. и от Университетската библиотека.