Начало / Новини / Новини и събития / Доц. д-р Ваня Божилова е новият декан на Факултета по педагогика на Софийския университет

   
Доц. д-р Ваня Божилова е новият декан на Факултета по педагогика на Софийския университет

На Общо събрание, проведено на 3 октомври 2023 г., за декан на Факултета по педагогика беше избрана доц. д-р Ваня Божилова. На събранието бяха издигнати две кандидатури – на доц. д-р Ваня Божилова и на проф. дпн Сийка Чавдарова – Костова. Доц. д-р Ваня Божилова беше избрана с 34 гласа от общо 51 гласували от редовно регистрираните членове на Общото събрание.

Доц. д-р Ваня Божилова е завършила специалност „Педагогика“ във Факултета по педагогика към Софийския университет „Св. Климент Охридски“ през 1997 г. От 1998 г. е докторант към катедра „Дидактика“, а от 1999 г. асистент в катедра „Теория на възпитанието“. Защитава дисертация през 2003 г. на тема “Социо-културната интеграция в образователна среда“ под научното ръководство на доц. д-р Жулиета Савова. През 2006 г. печели ректорска награда за млад учен от Софийския университет на фондация „Св. Климент Охридски“. От февруари 2008 до юни 2009 г. е експерт в работна група към Европейската комисия, Дирекция „Образование и култура“ за изпълнение на Плана за действие за ученето на възрастните. От 2012 г. доц. Божилова заема академичната длъжност „доцент“ по педагогика. От 2019 до 2023 г. е заместник-декан на Факултета – ОКС „магистър“.

доц. д-р В. Божилова-1

Научните интереси на доц. д-р Ваня Божилова са в областите: образование и обучение на възрастни, андрагогия, валидиране на компетентности, придобити чрез неформално обучение и самостоятелно учене, формиране на умения за учене, работа в екип. Преподава на бакалавърско и магистърско равнище като титуляр на дисциплините: „Андрагогия“, „Методически изисквания към обучението на възрастни“, „Валидиране на компетентности, придобити по неформален път“, „Диагностика и развитие на умения за учене“, „Управление на екипи“, „Работа в екип“ и други. Водила е лекции по „Педагогика“ и „Социални и образователни проекти“ в Национална художествена академия и лекции по „Методика на академичното преподаване“ и „Обучение в неформална образователна среда“ в Национална академия за театрално и филмово изкуство „Кръстьо Сарафов“.

Участвала е в редица международни проекти в областта на обучението на деца и възрастни. Ръководител е на българския екип по проект на Европейската комисия „DOLCETA“ – модул 7 (2008) и 8 (2009). Ръководи проекти на Фонд научни изследвания на Софийския университет „Умения за самостоятелно учене у студентите“ (2016), „Синергичен модел за подкрепа и развитие на умения за учене у студентите“ (2017), „Вечерните училища в контекста на ученето през целия живот“ (2023). Участва в проекти по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ – „Ограмотяване на възрастни. Нов шанс за успех“ (2012), „Система за квалификация и кариерно израстване на преподавателите във висшите училища“ (2013), „Развитие на системата за квалификация и кариерно израстване на академичния състав в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ (2014) и др.

Автор е на три самостоятелни книги „Обучение на възрастни. Концепции, методически насоки, практически решения“ (2017), „Придобиване и валидиране на компетентности при възрастните (2011), „Интерактивна педагогическа ситуация в детската градина“ (2019), на шест книги в съавторство „Умения за самостоятелно учене у студентите. Емпирично изследване (2016), „Формиране на умения за учене“ (2008; 2016), Портфолиото на преподавателя (2008), Магията на екипната работа (2006), Приключението „учебен процес“ (2006), „Интерактивността в учебния процес“ (2006). Автор е на ръководства, студии, статии, доклади, научни съобщения в областта на образованието на възрастни, методи на обучение, валидиране на компетентности, развитие на умения за учене. Нейни публикации са достъпни и през европейската платформа за учене на възрастните – EPALE.

Участвала е като гост-лектор по програма „Еразъм“ в Dublin City University и Instituto Politechnico do Porto. Член е на Център за интердисциплинарни изследвания и иновации в неформалното образование към Факултет по педагогика.