Начало / Новини / Архив / Архив на Горещи новини / Софийският университет сключи договор за сътрудничество с Община Бургас и Областна администрация Бургас

   
Софийският университет сключи договор за сътрудничество с Община Бургас и Областна администрация Бургас

Ректорът на Софийския университет „Св. Климент Охридски” чл.-кор. проф. дин Иван Илчев, кметът на Община Бургас Димитър Николов и областният управител на Област Бургас Вълчо Чолаков подписаха договор за сътрудничество. В споразумението е предвидено съдействие за повишаване и подобряване на образованието и образователните възможности на служителите и студенти, както и за извършване на съпътстващи услуги в тази връзка. Договорът се сключва за срок от три години.

Ръководствата на трите институции се споразумяха да организират съвместни научни прояви и взаимно информиране за международни научни мероприятия; да разработват съвместни национални и международни научни проекти и да осъществяват обмен на научна информация, свързана с изпълнението на научноизследователски програми от трите институции.

Договорът предвижда още осъществяване на съвместен обмен на гост-лектори, преподаватели и специалисти; осъществяване на научно и методическо ръководство при обучението на студенти, докторанти и специализанти за нуждите на договарящите страни, както и научно ръководство и рецензиране на дипломни работи и експертни оценки на научноизследователски проекти, разработени от представители на договарящите страни.

Договорът предвижда Софийският университет да предоставя възможности за допълнителна квалификация, преквалификация и обучение на педагогически специалисти в община Бургас и област Бургас, както и краткосрочни и дългосрочни следдипломни квалификации за учители и социални работници от общината. Договорът предвижда също организиране на актуални тематични програми "Близо до дома", специализации, програми за подготовка на професионално-квалификационни степени и осъществяване на процедурите за тяхното придобиване на място, като се издават дипломи на успешно защитилите съответната степен.

Предстои организиране и провеждане от страна на СУ на курсове по мениджмънт на образованието в предучилищните заведения, на социално-педагогическите дейности, консултиране и съветване при работа със семейства, при интеграция на деца и лица с различни социални проблеми, подготовка за социално-възпитателна и пробационна дейност с правонарушители.

Софийският университет се задължава да разработи още концепции за реализиране на мултилатерални проекти, за работа в мултикултурна среда, по анимация и културно­ информационни проекти, курсове по педагогически и технически аспект на работата с технически средства и съвременен образователен софтуер за деца и ученици, за работа с електронни учебници, курсове по чуждоезиково обучение; курсове за компютърна грамотност.

Съгласно споразумението Университетът ще предоставя възможности за допълнителна квалификация за непедагогически специалисти на територията на Общината и Областта. В областта на регионалното развитие и благоустройство на Бургас и общината СУ ще съдейства при прилагане на геофизични методи при проучване на терени за прокарване на магистрали и изграждане, ремонт и мониторинг на други строителни обекти, проучване на свлачища и стабилност на терени, прилагане на геофизични методи за търсене на неизвестни подземни археологични обекти и паметници на културата.