Начало / Новини / Архив / Архив на Горещи новини / С изпит по немски език започна втората кандидатстудентска сесия на Софийския университет за учебната 2015/2016 г.

   
С изпит по немски език започна втората кандидатстудентска сесия на Софийския университет за учебната 2015/2016 г.

Днес в 09.00 часа в 243-та аудитория на Ректората Антония Янкова от гр. София изтегли вариант № 2 на тестa, който ще решават явилите се на изпита по немски език.

Кандидат-студентите, които са подали заявления за явяване на изпита днес, са 125.

Доц. Милена Стефанова, заместник-ректор на Софийския университет, поздрави кандидат-студентите и им пожела да се видят наесен като студенти в избраната от тях специалност.

Изпитът по немски език е писмен и е с времетраене четири астрономически часа. Състои от следните елементи: тест А и Б, с които се проверяват лексическите и граматическите знания; текст за четене с разбиране; съчинение, свързано тематично с текста за четене с разбиране (дължина 200-220 думи); превод от немски на български език (около 1500 знака).

1_600x400

Кандидат-студентите трябва да притежават задълбочени лексически познания и да владеят следния граматически материал: глаголи, глаголи с делими и неделими представки, силни, слаби и неправилни глаголи, спомагателни глаголи, модални глаголи, възвратни глаголи, безлични глаголи, рекция; образуване и употреба на времената: презенс, претериум, перфект, плусквамперфект, футур І и футур ІІ; страдателен залог, наклонения: индикатив, конюктив и императив; съществителни имена, род, образуване на множествено число, склонение, рекция; член, склонение и употреба на определителния и неопределителния член, изпускане на члена; местоимения: лични, показателни, въпросителни, притежателни, неопределителни, възвратни, относителни; прилагателни имена, склонение, степенуване на прилагателните, рекция; наречие; числителни: бройни и редни; предлози; съюзи: съчинителни и подчинителни; изречения: прости и сложни, главни и подчинени; инфинитивни и причастни конструкции; словоред.

Специалностите, за които кандидат-студентите могат да кандидатстват след успешно положен изпит, са: Философия; Психология; Социология; Културология; Политология; Публична администрация; Библиотечно-информационни науки; Педагогика; Социални дейности; Неформално образование; Славянска филология; Балканистика; Френска филология; Португалска филология; Класическа филология; Унгарска филология; Новогръцка филология; Румънска филология; Тюркология; Арабистика; Иранистика; Китаистика; Японистика; Кореистика; Арменистика и кавказология; Предучилищна и начална училищна педагогика; Предучилищна педагогика и чужд език; Начална училищна педагогика и чужд език; Социална педагогика; Специална педагогика; Логопедия; Педагогика на масовата и художествената комуникация.

2_600x400