Начало / Новини / Архив / Архив на Горещи новини / Акад. Петър Кралчевски е новият декан на Факултета по химия и фармация

   
Акад. Петър Кралчевски е новият декан на Факултета по химия и фармация

На общо събрание, проведено на 9 юни 2015 г., за декан на Факултета по химия и фармация на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ бе избран акад. проф. дн Петър Кралчевски.

Кандидатурите за поста декан на Факултета по химия и фармация бяха три – на проф. дн Георги Вайсилов, проф. дн Соня Илиева и акад. проф. дн Петър Кралчевски.

Проведоха се две гласувания и акад. проф. дн Петър Кралчевски беше избран с 61 гласа „за“.

Академичната кариера на акад. проф. дн Петър Кралчевски е тясно свързана с Факултета по химия и фармация (преди Химически факултет). След дипломирането му с отличие в специализация „Атомна физика“ на Физическия факултет на СУ през 1981 г. той е зачислен за редовен докторант в Химическия факултет на СУ. През 1985 г. защитава кандидатска дисертация на тема: „Влияние на кривината върху термодинамичните свойства на тънки течни филми“. От 1985 г. е последователно асистент, главен асистент, през 1991 г. е избран за доцент, а през 2001 е избран за професор в Химическия факултет на СУ. През 2001 година защитава дисертация за доктор на физическите науки „Изкривени фазови граници и капилярни сили между частици“. През 2004 г. той е избран за член-кореспондент по химически науки към БАН, а през 2012 г. става най-младия академик в Република България.

site

Акад. Кралчевски има богат управленски опит – бил е ръководител на учебно-научните лаборатории по Физикохимична хидродинамика и термодинамика (1993–1999 г.) и по Инженерна химична физика (1999–2008 г.); бил е ръководител и съ-ръководител на повече от 25 научни и научно-приложни проекта с участието на български и чуждестранни организации. От 2007 до 2015 г. е член на управителния съвет на НИС към СУ. От 1995 г. неизменно е член на Факултетния съвет на Химическия факултет (сега Факултет по Химия и фармация). Бил е координатор на международен COST проект с участници от 28 страни (2008–2011 г.), а понастоящем е секретар на Европейското Общество по колоиди и повърхности (ECIS).

Акад. Петър Кралчевски е един от най-изтъкнатите български учени с над 190 публикации в научни списания, 1 монография, 2 патента. Работите му са са цитирани повече от 6700 пъти в научна литература, h-index = 38 (Web of Science); h-index = 44 (Google Scholar). Той е изнесъл 205 презентации на международни конференции, включително 3 пленарни доклада, 40 поканени и key-note лекции, 75 устни и 87 постерни презентации. Изнесъл е и 39 поканени лекции в чуждестранни университети и изследователски институти. Организатор е на две международни научни конференции и една научна школа в България.

Научните му интереси включват: Разтвори на повърхностно-активни вещества: адсорбция, мицелообразуване, солюбилизация; Механика, термодинамика и реология на флуидни междуфазови граници и на колоиди; Взаимодействия между частици на течни повърхности; дву- и тримерни колоидни кристали; Повърхностни сили и стабилност на тънки течни филми и дисперсни системи.

Акад. Кралчевски води лекционни курсове по математични методи в химията, висша математика за химици, преносни явления, стабилност на дисперсни системи, наноколоиди, колоидни кристали и наноматериали в различни бакалавърски и магистърски специалности на ФХФ. Бил е ръководител на 36 дипломни работи и 15 успешно защитени докторски дисертации.