Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за административни длъжности / Архив / Конкурс за попълване състава на научна група 3.2.4. „Микробиологични рискове в околната среда“ в проект на СУ„Св. Климент Охридски“-„Маркер за иновации и технологичен трансфер (SUMMIT)“

   

Срок за подаване на документите: от 16.10.2023 г. до 17.11.2023 г.

 

Научна група 3.2.4. „Микробиологични рискове в околната среда“ в проект „Маркер за иновации и технологичен трансфер (SUMMIT)“ № BG-RRP-2.004-0008 SUMMIT по „Програма за ускоряване на икономическото възстановяване и трансформация чрез наука и иновации, стълб 2 „Създаване на мрежа от изследователски висши училища в България“, набира персонал, който да бъде назначен на позиция Млад учен и който да изпълнява описаните функции и задължения в екипа за изпълнение на проекта:

1. Длъжност в екипа за изпълнение Млад учен
2. Функции в екипа за изпълнение Биолог
3. Необходимо образование Висше, биолог, образователна степен „магистър“
4. Необходима експертиза Работата с инфекциозни микроорганизми и PCR е предимство

 

Избраните членове на екипа за изпълнение на проекта ще имат право на възнаграждение за изпълнение на задълженията си, посочено по-долу:

1. Длъжност в екипа за изпълнение Млад учен
2. Функции по проекта Биолог
3. Месечна сума с включени осигуровки за работодателя 2000
4. Брой месеци по проекта 12
5. Брой часове на ден 8

 

Необходими документи за кандидатстване:

 • Заявление (свободен текст до Ръководителя на проекта),
 • Автобиография (CV европейски формат),
 • Диплома за висше образование,
 • Диплома за научна степен,
 • Други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобита квалификация, по преценка на кандидата,
 • Списък на публикуваните научни публикации с участието на кандидата, (когато е приложимо),
 • Справка за цитиранията на научните публикации (когато е приложимо),
 • Списък на изследователските проекти, в които е участвал кандидатът (когато е приложимо).

 

Документи се приемат от 16.10.2023 г. до 17.11.2023 г. на следните имейл адреси:

sivanov714@abv.bg

kamelia_syarova@admin.uni-sofia.bg

 

Етапи на конкурса:

 1. Запознаване с документите на кандидатите и допускане до участие в процедурата на тези, които отговарят на изискванията.
 2. Събеседване с допуснатите кандидати - на 23.11.2023 г. (четвъртък) от 14.00 ч. в каб. № 14 на Ректората.
 3. Явилите се изследователи ще бъдат информирани писмено в деня след изпита.
 4. Избраните изследователи ще бъдат назначени в екипа за изпълнение на проекта според предвидения график на дейностите, за които са ангажирани.

 

За допълнителна информация:

д-р Сергей Иванов, 0886377338

Камелия Сярова, 02/9308357