Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за академични длъжности / Архив / Софийският университет “Св. Климент Охридски” обявява конкурси за академични длъжности, ДВ, бр. 30/15.04.2022 г .

   

 

Софийският университет „Св. Климент Охридски“ обявява конкурси за

 

професори по професионално направление:

 • 7.3. Фармация (Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията) – един за нуждите на ФХФ;
 • 2.1. Филология (Фонетика и фонология (английски език)) – един за нуждите на ФКНФ;
 • 3.8. Икономика (Микроикономика, макроикономика и международна икономика на български и френски език) – един за нуждите на СФ;

 

доценти по професионално направление:

 • 4.3. Биологически науки (Биохимия) – един за нуждите на БФ;
 • 4.5. Математика (Математически анализ) – един за нуждите на ФМИ;
 • 4.1. Физически науки (Обща теория на относителността и релативистка астрофизика) – един за нуждите на ФзФ;
 • 3.8. Икономика (Корпоративна устойчивост и отговорност – на български и английски език) – един за нуждите на СФ;
 • 3.8. Икономика (Статистика, иконометрия и икономическо моделиране – на български и английски език) – един за нуждите на СФ;
 • 3.8. Икономика (Приложение на изчислителните методи във финансите и икономиката (финансови кризи и финтех)) – един за нуждите на СФ;
 • 3.2. Психология (Трудова психология) – един за нуждите на ФФ;
 • 3.6. Право (Наказателно право) – един за нуждите на ЮФ,

 

всички със срок за подаване на документи 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.

 

Списъкът с необходимите документи е определен в Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в СУ “Св. Кл. Охридски”

 

Документи се подават в Ректората,

Информационен център, отдел „Човешки ресурси“, стая 2,

София 1504, бул. “Цар Освободител” № 15,

тел. 02/ 986 11 83

Приемно време от 15.00 ч. до 17.00 ч.

Документи могат да се подават и електронно на адрес: www.uni-sofia.bg .