Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за академични длъжности / Архив / Софийският университет “Св. Кл. Охридски” обявява конкурси за академични длъжности, ДВ бр. 44/29.05.2018 г.

   

 

Софийският университет “Св. Кл. Охридски” обявява конкурс за

 

професор по професионално направление:

 • 4.1. Физически науки (Обща физика) - един;
 • 4.3. Биологически науки (Вирусология – молекулярна вирусология) - един;
 • 4.3. Биологически науки (Приложна молекулярна и клетъчна биология) - един;
 • 2.1. Филология (Славянски езици – чешки език) - един;
 • 2.1.Филология (Славянски езици – сравнителна граматика на славянските езици) - един;
 • 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (Журналистика – телевизионно програмиране и телевизионна среда) - един;
 • 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (Медиен език и стил) – един;
 • 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (Етика и комуникация) – един;
 • 4.4. Науки за Земята (Климатология) – един;
 • 2.3. Философия (Логика) - един,
 • 2.3. Философия (Онтология, Предметна онтология, Субектна онтология) - един;

 

доценти по професионално направление:

 • 4.1. Физически науки (Обща физика) - един;
 • 1.3. Педагогика на обучението по ... (Методика на обучението по биология – информационни и комуникационни технологии в професионалната подготовка на учителя и педагогически подкрепяща среда) – един;
 • 1.3. Педагогика на обучението по ... (Методика на обучението по биология – съдържание на биологичното образование и рефлексивни технологии) – един;
 • 4.3. Биологически науки (Генетика - генетика на човека) – един, на половин щат;
 • 4.3. Биологически науки (Генетика – фармакогенетика и епигенетика) – един, на половин щат;
 • 4.3. Биологически науки (Хидробиология – Биологичен контрол) – един;
 • 2.4. Религия и теология (Пастирско богословие) – един;
 • 3.6. Право (Гражданско и семейно право) – един;
 • 4.2. Химически науки (Органична и органометална химия) – един;
 • 4.4. Науки за Земята (Палеонтология и стратиграфия) – един;
 • 4.4. Науки за Земята (Физическа география и ландшафтна екология) – един;
 • 4.4. Науки за Земята (Магмена петрология) – един;
 • 7.4. Обществено здраве (Социална медицина) – един;
 • 7.1. Медицина (Хирургически болести – детска трансплантология) – един;
 • 2.3. Философия (Антична и средновековна философия) - един;
 • 2.3. Философия (Естетика) - един;
 • 2.3. Философия (Етика) - един;

 

главни асистенти по професионално направление:

 • 4.5. Математика (Геометрия) - един;
 • 4.6. Информатика и компютърни науки (Информационни технологии) - един;
 • 7.1. Медицина (Акушерство и гинекология) - един;
 • 7.1. Медицина (Ортопедия и травматология) - един;
 • 2.3. Философия (Антична и Средновековна философия) - един;
 • 2.1. Филология (Терминология на институциите на ЕС – испански език) - един;
 • 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (Медиен дизайн и комуникация) - един;
 • 2.1. Филология (Славянски езици – руски език) - един;
 • 1.3. Педагогика на обучението по...(Методика на учебния физичен експеримент) - един, с изисквания към кандидатите: придобита магистърска или бакалавърска степен по професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по … (Методика на обучението по физика) и докторска степен по професионално направление 4.1. Физически науки или 1.3. Педагогика на обучението по … (Методика на обучението по физика);
 • 2.1. Филология (Превод и Общество и култура на Великобритания – английски език) - един;
 • 2.1. Филология (Съвременна японска литература и култура) - един;
 • по чл. 68 ал. 1 т. 3 от КТ по 2.1. Филология (Български език – приложна лингвистика) - един;
 • 4.3. Биологически науки (Физиология на растенията – симбиотични взаимоотношения при растенията) – един;
 • 4.3. Биологически науки (Хистология и ембриология) – един;
 • 4.3. Биологически науки (Зоология на безгръбначните животни, паразитология) – един;
 • 4.3. Биологически науки (Физиология на животните и човека) – един;
 • 2.4. Религия и теология (Източно църковно пеене) – един;
 • 7.5. Здравни грижи – един;
 • 3.1. Социология, антропология и науки за културата (Социология – Икономическа социология) - един;
 • 3.1. Социология, антропология и науки за културата (Социология – Социология на властта и история на социологията) - един,

 

със срок 3 месеца от обнародването в “Държавен вестник”.

 

Списъкът с необходимите документи е определен в Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в СУ “Св. Кл. Охридски”

 

Заявления за допускане до участие в конкусите

 

Документи се подават в Ректората,

Информационен център, отдел „Човешки ресурси“, стая 2,

София 1504, бул. “Цар Освободител” № 15,

тел. 02/ 986 11 83;

Приемно време от 15.00 ч. до 17.00 ч.