Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Архив / Архив "Магистърски програми" / Дати и зали на защитите на магистърски тези - ноемврийска сесия

   

19.11.2012

 

СУ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”

С Т О П А Н С К И Ф А К У Л Т Е Т

 

ЗАЩИТИ НА МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ

НОЕМВРИЙСКА СЕСИЯ

 

I. КАТЕДРА “ИКОНОМИКА”

Магистърски програми „Макроикономика” и „Икономика на фирмата”

- защитата ще се състои на 30 ноември 2012 г. от 9.00 ч. в Стопански Факултет зала 304

 

II. КАТЕДРА „СТАТИСТИКА И ИКОНОМЕТРИЯ”

Магистърски програми „Статистика и финансова иконометрия”, „Управленски информационни системи”, „Актюерство и управление на риска” - защитата ще се състои на 26 ноември 2012 г. от 9.00 ч. в Стопански Факултет – зала 304

 

III. КАТЕДРА „ФИНАНСИ И СЧЕТОВОДСТВО”

Магистърски програми „Финанси и банково дело”

защитата ще се състои на 27 ноември 2012 г. 9.00 ч. в Стопански Факултет - зала 304

 

IV. КАТЕДРА „СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ”

Магистърски програми „Бизнес администрация - Стратегическо управление” и „Бизнес администрация – Развитие на човешките ресурси”, Бизнес администрация – Икономика и управление на здравеопазването - защитата ще се състои на 27 ноември 2012 г. 9.00 ч. в Стопански Факултет – зали 306, 520 и 524

 

V.КАТЕДРА „ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА ОТРАСЛИТЕ”

Магистърски програми Икономика и управление на енергетиката, инфраструктурата и комуналните услуги, Икономика и управление на сгради и съоръжения, Икономика и управление на туризма, Икономика и мениджмънт на туризма на историческото наследство, Икономика и управление на публичния сектор, Икономика и управление на науката, образованието и иновациите– защитата се състои на 28 ноември 2012 г. от 9.00 ч. в Стопански Факултет - зала 304