Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Специалности / Магистърски програми / Новини от магистърска програма "Енергийни пазари и услуги" / Дипломантите от Катедра „Икономика и управление по отрасли“ успешно защитиха магистърски тези

   

30.11.2023

 

На 27 ноември 2023 г. тридесет и един дипломанти от Катедра „Икономика и управление по отрасли“ на Стопански факултет завършиха успешно обучението си със защити на магистърски тези пред две държавни изпитни комисии.

защити

Успешно-защитилите дипломанти от катедрата са от магистърските програми „Енергийни пазари и услуги“, „Отговорно и устойчиво управление“, „Икономика и управление на публични ресурси“, „Фасилити мениджмънт“, „Иновации и дигитална трансформация на агробизнеса“ и „Дигитален мениджмънт в туризма“.

Магистърска програма „Енергийни пазари и услуги“:

 • Адриан Любенов Генов с тема „Анализ на ефекта от въвеждането на 15-минутен сетълмент“ с научен ръководител хон. преп. д-р инж. Ивайло Найденов
 • Александра Петрова Петрова с тема „Цени на електроенергията в Европа в условията на широкомащабна интеграция на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) със стохастичен характер“ и с научен ръководител доц. д-р Атанас Георгиев
 • Боян Венцев Росманов с тема „Проектно финансиране на ядрени централи в комбинация за производство на водород с научен ръководител ас. Васил Караиванов
 • Димитър Пенев Димитров с тема „Трансформация на енергийните услуги: Ролята на съвременните технологии за енергийния преход в България“ и с научен ръководител доц. д-р Атанас Георгиев
 • Емилия Добренова Секулова с тема „Предпроектно проучване за инсталации, произвеждащи зелен водород от възобновяема енергия“ и с научен ръководител доц. д-р Атанас Георгиев
 • Лъчезар Петров Станчев с тема „Проучване на икономическата възможност за пренос на водород през Междусистемна газова връзка / Интерконектор Гърция – България“ и с научен ръководител доц. д-р Атанас Георгиев
 • Магдалена Минева Минева с тема „Бъдещи перспективи за трансформация на „ТЕЦ Марица Изток 2“ ЕАД, в контекста на декарбонизацията и европейската „зелена сделка“ и с научен ръководител доц. д-р Атанас Георгиев
 • Мирела Владимирова Стойнева с тема „Технико-икономически решения за електроенергийната система при осъществяване на Зеления преход“ и с научен ръководител доц. д-р Атанас Георгиев.

 

Магистърска програма „Фасилити мениджмънт“:

 • Наталия Лазарова Йонкова с тема „Управление на модела Строителство за отдаване под наем чрез професионален фасилити мениджмънт. Аутсорсинг или вътрешен персонал“ и с научен ръководител гл.ас. д-р Петър Ташев
 • Дафинка Тодорова Петрова с тема „Фасилити мениджмънт като част от кръговата икономика - възможности и предизвикателства“ и с научен ръководител гл.ас.д-р Петър Ташев
 • Венцислав Стоянов Саров с тема „Фасилити мениджмънтът за осигуряване на комфортна работна среда“ и с научен ръководител гл.ас. д-р Петър Ташев.

 

Магистърска програма „Отговорно и устойчиво управление“:

 • Бетина Венциславова Василева с тема „Права на човека и принципи на бизнеса в България“ с научен ръководител доц. д-р Марина Стефанова
 • Петя Пенчева Никова с тема „ESG отчитане на кредитен портфейл. Отделни компоненти и тяхната взаимосвързаност“ и с научен ръководител доц. д-р Марина Стефанова
 • Весела Исталиянова Гладникова с тема „Ролята на банките в развитието на корпоративната социална отговорност и устойчивост в България“ и с научен ръководител д-р Жюстин Томс
 • Александрина Красимирова Морунова с тема „Променящата се роля на електроцентралите за постигането на устойчива икономика-добри практики и предизвикателства в област Стара Загора“ и с научен ръководител доц. д-р Атанас Георгиев
 • Калина Ивайлова Гайдарска с тема „Въздействие на устойчивото лидерство върху организационната култура“ и с научен ръководител проф. д. с. н. Цветан Давидков
 • Кристина Емилова Конарчева с тема „Оценка на приложимостта на законодателство и добри практики в областта на екологията“ и с научен ръководител доц. д-р Савина Михайлова-Големинова
 • Анна Димитрова Гечева с тема „Проблемът с бедността и работа с маргинализирани общности. Комуникация и бизнес устойчиви практики“ и с научен ръководител д-р Жюстин Томс
 • Красимира Грозданова Вангелова с тема „Минало, настояще и бъдеще на зелените инструменти в банковия сектор“ и с научен ръководител доц. д-р Марселен Йовоган
 • Ивелин Росенов Томов с тема „Въздействие на социално отговорните бизнес практики върху мотивацията и удовлетвореността на служители от финансовия сектор“ и с научен ръководител проф .д. ик. н. Антон Герунов
 • Георги Владимиров Чочков с тема „Финтехът (Fintech) в условията на устойчивите финанси“ и с научен ръководител доц. д-р Марселен Йовоган
 • Александра Александрова Андонова с тема „Икономически анализ на климатичните щети от добив на криптовалути за периода 2020-2022 г.“ и с научен ръководител гл. ас. д-р Мария Трифонова
 • Гитанджили Девиндър Колкас с тема „Корпоративна социална отговорност в IT сектора в България“ и с научен ръководител гл. ас. д-р Стоян Шаламанов.

 

Магистърска програма „Дигитален мениджмънт в туризма“:

 • Насех Рашид Алуатар с тема „Туристически маркетинг на България в Близкия Изток“ и с научен ръководител проф. д. ик. н. Соня Милева.

 

Магистърска програма „Икономика и управление на публични ресурси“:

 • Бояна Йорданова Русанова с тема „Добри практики със служители за повишаване на организационната ефективност (на примера на фонд „Научни изследвания)“ и с научен ръководител проф. д. с. н Цветан Давидков
 • Галя Рангелова Каневска с тема „Актуализация на данъчната оценка на недвижими имоти“ и с научен ръководител гл. ас. д-р Десислава Калчева
 • Ива Мирчева Ангелова с тема „Стратегии за управление на битовите отпадъци в съответствие с принципите на кръговата икономика (териториален контекст)“ и с научен ръководител проф. д-р Теодора Георгиева
 • Габриела Иванова Илиева с тема „Изследване на организационната култура в компания в публичния сектор“ и с научен ръководител доц. д-р Ия Петкова
 • Цветина Георгиева Иванова с тема „Управление на персонала в туризма. Влиянието на Covid 19“ и с научен ръководител проф. д.ик.н. Соня Варадинова Милева-Божанова
 • Весела Димитрова Щерева с тема „Социално-икономически въздействия на инициативата „Европейска столица на културата Пловдив 2019“ и с научен ръководител проф. д.ик.н. Соня Варадинова Милева-Божанова.

 

Магистърска програма „Иновации и дигитална трансформация в агробизнеса“:

 • Станислав Ангелов Роснев с тема „Дигитализация и цифрови иновации в агро сектора: Анализ на метода на „Дистанционен контрол“ на площи и прехода към „Мониторинг на площи“ в земеделието, оценка на качеството в ИСАК“ и с научен ръководител хон.преп. д-р Васил Василев