Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / За студентите - Актуално / Календар Магистри / Информация за защитите на магистърски тези и държавните изпити за ОКС „магистър“ през ноември 2022 г.

   

25.10.2022

 

Заявленията за явяване на защита на магистърска теза и държавен изпит в ОКС „магистър“ ще се приемат онлайн от 1 до 4 ноември 2022 г. на следните имейл адреси:

За специалност „Икономика и финанси“: Недялка Милева, mileva@feb.uni-sofia.bg

За специалност „Стопанско управление“: Добринка Бижева, dobrinka@feb.uni-sofia.bg

За чуждестранни студенти: Неда Николова, n.nikolova@feb.uni-sofia.bg

Заявление за защита на магистърска тезаЗаявление за защита на магистърска теза/Allowance to defend master's thesis

Заявление за явяване на държавен изпитЗаявление за държавен изпит в ОКС "Магистър"/Allowance to take state exam

Заявлението се разпечатва, попълва, подписва, сканира и изпраща с копие на студентската книжка (страниците с личните данни и заверките на семестрите) на горепосочените адреси в зависимост от специалността на студента. При приемане на заявлението ще получите отговор с потвърждение. В случай, че не получите отговор до 1 работен ден, моля да се свържете с нас на телефон 0878 437 462 или 02 873 99 41.

 

ВАЖНО!

  1. До защита на магистърска теза и явяване на държавен изпит се допускат само студенти, които са положили успешно всички семестриални изпити и имат необходимия брой кредити по учебен план.
  2. Задължително се предават 2 снимки паспортен формат при инспекторите, отговарящи за ОКС „магистър“, в кабинет 130 в сградата на Стопанския факултет или се изпращат по пощата, включително чрез куриер, на адрес: София, п.к. 1113, бул. „Цариградско шосе“ № 125, блок 3, Стопански факултет.
  3. Снимките трябва да са надписани на гърба с трите имена и факултетния номер на студента.
  4. В деня на изпита студентите задължително трябва да носят студентските си книжки. Студент без студентска книжка не се допуска в залата за държавен изпит и/или защита на магистърска теза.

 

Катедра Икономика

Защитата на магистърски тези за МП Икономика и право, МП Икономика и финанси и МП Митнически и данъчен контрол ще се проведе на 29.11.2022 г. от 15:00 часа в зала 523 в Стопанския факултет.

Срок за качване на работите в пространството за проверка на оригиналността на магистърските тези в Системата за електронно обучение (e-learn) – 13.11.2022 г., 23:59 ч. Информация относно проверката за плагиатство и достъп до електронните курсове може да получите от Научния секретар на катедра „Икономика“ – гл. ас. д-р Стоян Шаламанов (shalamanov@feb.uni-sofia.bg).

След становище на научния ръководител за допускане до защита, дипломантът изпраща файла (включително и приложенията, ако са в отделни файлове) на магистърската си теза в PDF формат по имейл на Научния секретар на катедра „Икономика“ – гл. ас. д-р Стоян Шаламанов (shalamanov@feb.uni-sofia.bg).

 

Катедра Икономика и управление по отрасли

Защитата на магистърски тези за МП „Дигитален мениджмънт в туризма“, МП „Енергийни пазари и услуги“ и МП „Фасилити мениджмънт“ ще се проведе на 29 ноември 2022 г. от 9:00 часа в зала 128 и за МП „Икономика и управление на публични ресурси“, МП „Отговорно и устойчиво управление“ ще се проведе на 29 ноември 2022 г. от 9:00 часа в зала 401.

Срок за качване на работите в пространството за проверка на оригиналността на магистърските тези в Системата за електронно обучение (e-learn) – 13.11.2022 г., 23:59 ч.

 

Катедра Статистика и иконометрия

Държавният изпит за МП „Аутсорсинг проекти и компании“ ще се проведе на 26.11.2022 г. от 09:00 часа в зала 316.

Въпросник за държавен изпит за МП „Аутсорсинг проекти и компании“

Защитата на магистърски тези за МП „Аутсорсинг проекти и компании“ ще се проведе на 26.11.2022 г. от 10:00 часа в зала 303 и онлайн чрез MS Teams.

Срок за качване на работите в пространството за проверка на оригиналността на магистърските тези в Системата за електронно обучение (e-learn) – 05.11.2022 г., 23:59 часа

Информация относно проверката за плагиатство и достъп до електронните курсове може да получите от Ръководителя на МП „Аутсорсинг проекти и компании“ – доц. д-р Николай Нетов (nnetoff@feb.uni-sofia.bg).

След становище на научния ръководител за допускане до защита, дипломантът изпраща файла (включително и приложенията, ако са в отделни файлове) на магистърската си теза в PDF формат по имейл на доц. д-р Николай Нетов (nnetoff@feb.uni-sofia.bg).

Линкът за присъединяване към защитата в Microsoft Teams се изпраща на дипломантите по имейл няколко дни преди защитата.

Държавният изпит за МП „Изкуствен интелект за бизнес и финанси“ ще се проведе на 30.11.2022 г. от 11:00 часа в зала 316.

Въпросник за държавен изпит за МП „Изкуствен интелект за бизнес и финанси“

Защитата на магистърски тези за МП „Изкуствен интелект за бизнес и финанси“ ще се проведе на 30.11.2022 г. от 11:00 часа в зала 401.

Срок за качване на работите в пространството за проверка на оригиналността на магистърските тези в Системата за електронно обучение (e-learn) – 13.11.2022 г., 23:59 часа

Информация относно проверката за плагиатство и достъп до електронните курсове може да получите от Ръководителя на МП „Изкуствен интелект за бизнес и финанси“ – доц. д-р Боряна Богданова (bpelova@feb.uni-sofia.bg).

След становище на научния ръководител за допускане до защита, дипломантът изпраща файла (включително и приложенията, ако са в отделни файлове) на магистърската си теза в PDF формат по имейл на доц. д-р Боряна Богданова (bpelova@feb.uni-sofia.bg).

Защитата на магистърски тези за МП „Приложна иконометрия и икономическо моделиране с обучение на английски език“ (3 семестъра) и МП „Приложна иконометрия и икономическо моделиране с обучение на английски език“ (4 семестъра) ще се проведе на 30.11.2022 г. от 10:00 часа в зала 520 и онлайн чрез MS Teams.

Срок за качване на работите в пространството за проверка на оригиналността на магистърските тези в Системата за електронно обучение (e-learn) – 16.11.2022 г., 23:59 часа

Информация относно проверката за плагиатство и достъп до електронните курсове може да получите от Ръководителя на МП „Приложна иконометрия и икономическо моделиране с обучение на английски език“ – доц. д-р Ралица Симеонова-Ганева (r_ganeva@feb.uni-sofia.bg).

След становище на научния ръководител за допускане до защита, дипломантът изпраща файла (включително и приложенията, ако са в отделни файлове) на магистърската си теза в PDF формат по имейл на доц. д-р Ралица Ганева (r_ganeva@feb.uni-sofia.bg).

Линкът за присъединяване към защитата в Microsoft Teams се изпраща на дипломантите по имейл няколко дни преди защитата.

Защитата на магистърски тези за МП „Управленски информационни системи с обучение на английски език“ (3 семестъра) и МП „Управленски информационни системи с обучение на английски език“ (4 семестъра) ще се проведе на 26.11.2022 г. от 11:00 часа присъствено в зала 303 и онлайн чрез MS Teams.

Срок за качване на работите в пространството за проверка на оригиналността на магистърските тези в Системата за електронно обучение (e-learn) – 05.11.2022 г. 23:59 часа

Информация относно проверката за плагиатство и достъп до електронните курсове може да получите от Ръководителя на МП „Управленски информационни системи с обучение на английски език“ – доц. д-р Камен Спасов (kspassov@feb.uni-sofia.bg).

След становище на научния ръководител за допускане до защита, дипломантът изпраща файла (включително и приложенията, ако са в отделни файлове) на магистърската си теза в PDF формат по имейл на доц. д-р Камен Спасов (kspassov@feb.uni-sofia.bg).

Линкът за присъединяване към защитата в Microsoft Teams се изпраща на дипломантите по имейл няколко дни преди защитата.

 

Катедра Стопанско управление

Защитата на магистърски тези за МП „Бизнес администрация“, МП „Бизнес администрация - Стратегическо управление“, МП „Бизнес администрация - Развитие на човешките ресурси“, МП „Бизнес администрация – Управление и предприемачество“ и МП „Дигитален маркетинг“ ще се проведе на 28.11.2022 г. от 09:00 часа и онлайн чрез MS Teams.

Записването на дипломантите в съответните електронни курсове за проверка на оригиналността на магистърските тези се осъществява от администраторите на магистърските програми.

Срок за качване на работите за проверка в Системата за електронно обучение (e-learn) – 07.11.2022 г., 23:59 часа

След становище на научния ръководител за допускане до защита, дипломантът изпраща файла (включително и приложенията, ако са в отделни файлове) на магистърската си теза в PDF формат по имейл на администратора на магистърската програма, както следва:

  • за МП „Бизнес администрация“ – доц. д-р Олимпия Ведър – olympia@feb.uni-sofia.bg
  • за МП „Бизнес администрация - Стратегическо управление“ – доц. д-р Иван Ангелов – ivanangel@feb.uni-sofia.bg
  • за МП „Бизнес администрация - Развитие на човешките ресурси“ – доц. д-р Иванка Михайлова – ivanka_mihaylova@feb.uni-sofia.bg
  • за МП „Бизнес администрация – Управление и предприемачество“ – ас. Ирена Младенова – irenaml@feb.uni-sofia.bg
  • за МП „Дигитален маркетинг“ – ас. Алексей Потебня – aleksey.potebnia@feb.uni-sofia.bg

Линкът за присъединяване към защитата в Microsoft Teams се изпраща на дипломантите по имейл няколко дни преди защитата.

Защитата на магистърски тези за МП „Бизнес администрация - Стратегическо управление“ с обучение на английски език и „Бизнес администрация - Развитие на човешките ресурси“ с обучение на английски език“ ще се проведе на 28.11.2022 г. от 13:00 часа и онлайн чрез MS Teams.

Записването на дипломантите в съответните електронни курсове за проверка на оригиналността на магистърските тези се осъществява от администратора на МП БА-СУ(а) – доц. д-р Ия Петкова.

Срок за качване на работите за проверка в Системата за електронно обучение (e-learn) – 07.11.2022 г., 23:59 часа

След становище на научния ръководител за допускане до защита, дипломантът изпраща файла (включително и приложенията, ако са в отделни файлове) на магистърската си теза в PDF формат по имейл на доц. д-р Ия Петкова – iya.petkova@feb.uni-sofia.bg

Линкът за присъединяване към защитата в Microsoft Teams се изпраща на дипломантите по имейл няколко дни преди защитата.

 

Катедра Финанси и счетоводство

Защитата на магистърски тези за МП „Счетоводство и одит“ и МП „Счетоводство и анализ на големи данни“ ще се проведе на 28.11.2022 г. от 9:30 часа онлайн чрез MS Teams.

Срок за качване на работите в пространството за проверка на оригиналността на магистърските тези в Системата за електронно обучение (e-learn) – 17.11.2022 г., 23:59 ч.

Информация относно проверката за плагиатство и достъп до електронните курсове може да получите от Администратора на МП „Счетоводство и одит“ – доц. д-р Илияна Анкова (iliana_ankova@feb.uni-sofia.bg).

След становище на научния ръководител за допускане до защита, дипломантът изпраща файла (включително и приложенията, ако са в отделни файлове) на магистърската си теза в PDF формат по имейл на доц. д-р Илияна Анкова (iliana_ankova@feb.uni-sofia.bg).

Линкът за присъединяване към защитата в Microsoft Teams се изпраща на дипломантите по имейл няколко дни преди защитата.

Защитата на магистърски тези за МП „Финанси и банково дело“ и МП „Финанси и инвестиции“ ще се проведе на 18.11.2022 г. от 10:00 часа онлайн чрез MS Teams.

Срок за качване на работите в пространството за проверка на оригиналността на магистърските тези в Системата за електронно обучение (e-learn) – 06.11.2022 г., 23:59 ч.

Информация относно проверката за плагиатство и достъп до електронните курсове може да получите от Администратора на МП „Финанси и банково дело“ – ас. Десислава Петкова (d.petkova@feb.uni-sofia.bg).

След становище на научния ръководител за допускане до защита, дипломантът изпраща файла (включително и приложенията, ако са в отделни файлове) на магистърската си теза в PDF формат по имейл на ас. Десислава Петкова (d.petkova@feb.uni-sofia.bg).

Линкът за присъединяване към защитата в Microsoft Teams се изпраща на дипломантите по имейл няколко дни преди защитата.

3BGEN