Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Кариерен център / Предложения за работа / Свободни работни места за експерти в дирекция „Ковчежничество” на Българската народна банка (БНБ)

   

04.08.2021

 

Отдел „Анализи“ на Българската народна банка обявява свободни работни места за експерти.

Обща характеристика на длъжността:

Отдел „Анализи“ подготвя аналитични документи, подпомагащи управлението на международните валутни резерви на БНБ. Експертите в отдела имат следните основи задачи:

 • наблюдение, анализ и оценка на паричните и фискалните политики, финансовите пазари, стопанската конюнктура и политическите тенденции в основните икономически региони в света;
 • разработване и прилагане на методики за анализ и прогнозиране на изменението на пазарни променливи от практическо значение за управлението на валутните резерви на БНБ като лихвени проценти, криви на доходност, спредове, структура на пасивите в баланса на управление „Емисионно“ и други;
 • изготвяне на тематични изследвания, свързани с процеса по управление на международните валутни резерви и с аналитичната дейност на БНБ.

 

Изисквания:

 • Висше образование – минимална образователна степен „бакалавър“;
 • Специалност – икономика, финанси, математика, иконометрия, статистика, компютърни науки;
 • Отлични комуникационни умения, включително добри презентационни умения и способност да се пише ясно и аргументирано по различни икономически и финансови теми;
 • Много добро владеене на английски език (ниво В2 според европейската езикова рамка).

 

С предимство ще се ползват кандидатите, които:

 • имат опит в изготвянето на аналитични доклади в областта на макроикономиката и/или финансовите пазари;
 • имат познания за модели, емпирични методи и данни, които могат да се използват за анализ на финансовите пазари;
 • имат познания за финансовите инструменти с фиксиран доход;
 • имат познания относно целите и инструментите на паричната политика на големите централни банки;
 • имат умения за работа със специализиран софтуер за статистически и иконометричен анализ като EViews, Matlab или Stata, както и за съответните пакети, използвани в R, Python или Julia;
 • имат познания за алгоритмите, използвани в Machine Learning, Deep Learning, Natural Language Processing, Neural Networks.

Подборът на кандидатите ще се извърши по документи, писмен изпит и събеседване.

Повече информация за необходимите документи и срокове за кандидатстване за позициите в отдел „Анализи“ можете да намерите тук .

 

bnb_banka_(2)

Отдел „Инвестиции“ на Българската народна банка обявява свободни работни места за експерти.

Обща характеристика на длъжността:

 • Управление на портфейли;
 • Следене и анализиране на финансовите пазари;
 • Разработване и прилагане на инвестиционни стратегии;
 • Сключване на сделки от името и за сметка на БНБ, свързани с управлението на валутните резерви и с други дейности на банката при операции с валути и други активи.

 

Изисквания:

 • Висше образование – минимална образователна степен „бакалавър“;
 • Специалност – финанси, икономика, математика, МИО;
 • Познания в областта на управлението на портфейли;
 • Много добро ниво на владеене на английски език – писмено и говоримо (ниво В2 според европейската езикова рамка);
 • Много добри умения за работа с MS Excel, MS Word и MS Power Point.

С предимство ще се ползват кандидатите, които владеят друг чужд език, имат познания за работа с терминалите на Bloomberg и Reuters, както и с преминати степени на CFA програмата.

Повече информация за необходимите документи и срокове за кандидатстване за позициите в отдел „Инвестиции“ можете да намерите тук .