Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на научна степен "доктор на науките" / Архив / Доц. д-р Любен Владимиров Витанов, Факултет по науки за образованието и изкуствата

Защитата ще се проведе дистанционно на адрес: https://elearn.uni-sofia.bg/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=413461

 

Защита на дисертационен труд на тема „Позитивна педагогическа стратегия в часа на класа“, разработен от доц. д-р Любен Владимиров Витанов, за присъждане на научната степен „доктор на науките” по професионално направление 1.2. Педагогика (Начална училищна педагогика)

Председател на научното жури: проф. д-р Илиана Христова Мирчева – СУ „Св. Климент Охридски”

 

 

Рецензии:

 

Становища: