Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Кариерен център / Предложения за работа / Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) търси да назначи „Икономически анализатор” в Институт за синдикални и социални изследвания

   

16.06.2021

 

КНСБ е най-голямата национално представителна организация на работниците и служителите в България, пълноправен член на Европейската конфедерация на профсъюзите и на Международната конфедерация на профсъюзите.

maxresdefault

Предмет на дейност на КНСБ са представителството и защитата на правата и интересите на нейните членове и всички трудещи се чрез участие в национални, секторни и териториални трипартитни органи и структури, колективно договаряне, защита на работните места, поощряване на заетостта, осигуряване на експертна помощ по въпросите на трудовото законодателство, безопасни и здравословни условия на труд.

Основни длъжностни задължения:

 • Анализира състоянието и тенденциите в българската икономика;
 • Анализ на микроикономическата среда, пазарните взаимоотношения между икономическите субекти (домакинства, бизнес и държава) и ролята на човешкият фактор в производственият процес.
 • Изследване на типът пазарна конкуренция в съответен сектор/отрасъл. Изготвяне на икономически анализи, прогнози и експертизи по конкретни процеси на микроикономическо равнище, вкл. на секторно, отраслово и браншово равнище;
 • Периодично анализира основните параметри и тенденции в секторен план на Държавния бюджет на Република България, както и всички приложения, които са свързани с него (ЕРС – Единни разходни стандарти, Средносрочна бюджетна прогноза и т.н.);
 • Анализира и дава предложения за усъвършенстване дейността на производствените предприятия с акцент факторните пазари на труд в съответните отрасли. Изследва релацията икономически и бизнес климат – пазар на труда, като разработва предложения за преодоляване или смекчаване на негативните последици за работещите;
 • Събира и обобщава информация от основните членове на КНСБ относно въпроси, които касаят бюджетната процедура и конкретни секторни политики;
 • Анализира и изследва влиянието на технологичният прогрес върху отделни сектори и/или отрасли относно: 1) границата на производствените възможности на фирмите, 2) линия на бюджетно ограничение на домакинствата, 3) подобряване на общественото благосъстояние, 4) работните места и др;


Изисквания за заемане на длъжността:

 • Висше образование ОКС „бакалавър“ (вкл. 4-ти курс завършващи), ОКС „магистър“ или ОНС „доктор“ (вкл. настоящи докторанти, които не са още отчислени с право на защита) по икономика;
 • Предимство имат кандидатите завършили следните специалности: „Икономика“, „Финанси“, „Политическа икономия“;
 • Предимство имат кандидатите, които са изучвали следните профилирани дисциплини в процеса на своето обучение: 1) микроикономика, 2) публични и корпоративни финанси,3) икономически растеж, 4) икономика на иновациите, 5) икономика на публичния сектор, 6) човешки капитал, 7) икономика на труда;
 • Познания и интерес в областта на икономическите анализи, прогнози и изследвания. (Предимство имат кандидатите, които умеят да правят емпирични изследвания и да боравят с големи масиви от бази с данни);
 • Отлични компютърни умения – Ms Office. (Предимство имат кандидатите, които могат да боравят със специализирани софтуери като: SPSS, STATA, EVIEWS, LATEX и др.)
 • Задължително владеене на английски език. Втори или трети чужд език се считат за предимство;
 • Комуникативност, организираност, умения за работа в екип, аналитичност, критично мислене, отговорност и лоялност към организацията и нейните ценности;
 • Желание и мотивация за изследователска работа;
 • Амбиция за личностно и кариерно развитие чрез различни обучения, семинари, конференции и др.


КНСБ предлага:

 • трудов договор;
 • пълно работно време;
 • професионални обучения и възможност за развитие;
 • работа в динамичен и творчески екип;
 • социални контакти.


Ако проявявате интерес към възможността да работите в КНСБ, очакваме вашите документи (автобиография и мотивационно писмо) не по-късно от 24 юни 2021 г. Препоръчително е автобиографията да бъде изготвена на български език и по европейски образец.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю. Всички документи ще бъдат разглеждани в пълна конфиденциалност, съгласно ЗЗЛД.

Можете да кандидатствате на следния линк: https://m3.jobs.bg/job/5729539