Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2019/2020 г. / Защитили за уч. 2019/2020 г. / Анастасия Георгиос Тсантиду, Факултет по науки за образованието и изкуствата

зала № 512 на Факултета по науки за образованието и изкуствата на СУ “Св. Климент Охридски”.

Защита на докторска дисертация на Анастасия Георгиос Тсантиду, редовен докторант с обучение на английски език, на тема: „Агресивно поведение при деца със специални образователни потребности в детската градина“, за присъждане на образователната и научна степен „доктор” по професионално направление 1.2 Педагогика (Предучилищна педагогика).

 

 

 

Председател на научното жури: проф. дн Радослав Иванов Пенев – СУ “Св. Климент Охридски”

 

 

 

 

 

Рецензии:

 

 

 

 

Становища: