Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2019/2020 г. / Защитили за уч. 2019/2020 г. / Илияс Анастасиос Константинидис, Философски факултет

Публичната защита ще се проведе дистанционно на адрес https://annativanova.my.webex.com/meet/anna.t.ivanova

Публична защита на редовен докторант ИЛИЯС АНАСТАСИОС КОНСТАНТИНИДИС по професионално направление 3.3. Политически науки (Публична администрация) на английски език

Тема на дисертацията: „THE QUALITY OF PUBLIC ADMINISTRATION IN RELATION TO THE LEADERSHIP EFFICIENCY : IMPACT ON SATISFACTION AND EFFICIENCY OF HUMAN RESOURCES“

Председател на научното жури проф. д-р Александър Иванов Маринов

Автореферат BG ENG

Рецензенти:

Становища

Публикувано на 03.09.2020 г. в 17:00 ч.