Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2019/2020 г. / Защитили за уч. 2019/2020 г. / Асен Георгиев Георгиев, Философски факултет

бул. ”Цариградско шосе” № 125, Блок 1, етаж 4, ауд. 45 „проф. Тодор Боров”.

Публична защита на редовен докторант АСЕН ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ по професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (Книгознание, библиотекознание, библиография)

 

Тема на дисертацията: Личните дневници в специализирани библиотечни колекции в България. Свидетелствата на Петър Динеков и Борис Делчев“

 

Председател на научното жури проф. дн Цветанка Христова Панчева

Автореферат

 

Рецензенти:

 

Становища

Публикувано на 10.08.2020 в 14:45 ч.