Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2019/2020 г. / Защитили за уч. 2019/2020 г. / Иван Стоянов Карагьозов, Факултет по науки за образованието и изкуствата

зала № 313 на Факултета по науки за образованието и изкуствата на СУ “Св. Климент Охридски” – присъствено, съгласно Заповед № РД – 19-179 /21.05.2020 г. на Ректора на СУ "Св. Климент Охридски"

Защита на докторска дисертация на Иван Стоянов Карагьозов, докторант на самостоятелна подготовка, на тема „Супервизията в социално-педагогическата работа за деца и младежи с увреждания“, за присъждане на образователната и научна степен „доктор” по професионално направление 1.2. Педагогика (Социална педагогика).

Председател на научното жури: доц. д-р Маргарита Ангелова Стефанова – Бакрачева – СУ “Св. Климент Охридски”

Рецензии:

Становища: