Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2019/2020 г. / Защитили за уч. 2019/2020 г. / Генка Добринова Шикерова, Факултет по журналистика и масова комуникация

Във връзка със Заповед на Ректора на СУ „Св. Кл. Охридски“ № РД 19-258 от 26.06.2020 г. защитата ще се проведе дистанционно, чрез конферентна връзка.

Защита на докторска дисертация на тема: „Разследващата журналистика между закона и етичните стандарти. „БТВ Репортерите“, „Разследване“ и „Темата на Нова“ в периода 2009-2018 г.” за присъждане на образователна и научна степен „доктор” по професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (Медии и комуникации – Журналистическа етика), редовен докторант. Отчислена с право на защита.

Научен ръководител: проф. д-р Л. Кръстева

Председател на научното жури: доц. д-р Мария Попова

Автореферат

Рецензии:

Становища: