Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2019/2020 г. / Защитили за уч. 2019/2020 г. / Ирена Костова Георгиева, Юридически факултет

Заседателна зала 2, Ректорат

 

Публична защита за присъждане на образователната и научната степен "доктор" в професионално направление 3.6 Право (Финансово право) на Ирена Костова Георгиева с тема на дисертацията „Контрол за законосъобразност на процедурите за обществени поръчки".

 

Председател на научното жури: Проф. д-р Сашо Пенов

 

Автореферат

 

Рецензии:

 

Становища: