Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2019/2020 г. / Защитили за уч. 2019/2020 г. / Пламена Атанасова Маринова, Физически факултет

Зала А415, Физически факултет
В изпълнение на заповед РД-19-179/21.05.2020 г. защитата ще се проведе присъствено.

Защита на докторска дисертация на редовния докторант Пламена Атанасова Маринова за присъждане на образователната и научна степен „доктор“

Професионално направление: 4.1 Физически науки
Специалност: Физика на плазмата и газовия разряд
Тема: Моделиране и експериментално изследване на неравновесна плазма

Председател на научното жури: доц. д-р Снежана Димитрова Йорданова – Дюлгерова

 

Материали:

Рецензии:

Становища: