Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2019/2020 г. / Защитили за уч. 2019/2020 г. / Симеон Иванов Сапунджиев, Факултет по педагогика

Защитата ще се проведе онлайн: https://us02web.zoom.us/j/81645290624?pwd=SWY3Ly9CRWZteGROdkZ1eFZ0dVh6QT09

Защита на докторската дисертация на Симеон Иванов Сапунджиев на тема Превенция на социалното изключване при хора с психични разстройства» по професионално направление 3.4. Социални дейности (Клинична социална работа с лица с психични разстройства). Редовен докторант. Отчислен, с право на защита.

 

Председател на научното жури: доц. д-р Ивайло Тепавичаров

 

Автореферат

 

Рецензии:

 

Становища: