Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2019/2020 г. / Защитили за уч. 2019/2020 г. / Рая Петрова Живкова-Крупева, Факултет по класически и нови филологии

Зала 247, Ректорат на СУ

Публична защита на Рая Петрова Живкова-Крупева, докторант на самостоятелна подготовка за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ в професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…(Методика на обучението по английски език) с дисертационен труд на тема: „Проучване на развитието на интеркултурната компетентност в гимназиалната степен в българското училище“.

 

Научен ръководител: проф. дпн Тодор Крумов Шопов

Председател на научното жури: проф. дфн Димитър Веселинов Димитров

 

Автореферат

 

Рецензии:

проф. дфн Димитър Веселинов Димитров

доц. д-р Весела Кирилова Славова

 

Становища:

проф. дпн Тодор Крумов Шопов

доц. д-р Елена Славчева Савова

доц. д-р Весела Белчева Белчева