Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2019/2020 г. / Защитили за уч. 2019/2020 г. / Ангел Юлиянов Апостолов, Исторически факултет

Във връзка със Заповед на ректора на СУ „Св. Кл. Охридски“ № РД – 19-179 от 21.05.2020 г. защитата ще се проведе дистанционно, чрез конферентна връзка: https://us04web.zoom.us/j/76939821278?pwd=em1SQzlPalRvQWx5WHJrVXc4TkJ1UT09
Meeting ID: 769 3982 1278
Password: 8NYT40

 

 

Защита на докторска дисертация на тема: „Военнополитически аспекти на отношенията НАТО – Русия (1992–2002) за придобиване на образователна и научна степен "доктор" в Професионално направление 2.2 История и археология (Нова и най-нова обща история – Съвременна история). Редовен докторант, отчислен с право на защита.

Председател на научното жури: проф. д-р Дарина Григорова

 

Автореферат

Рецензии:

Становища