Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2019/2020 г. / Защитили за уч. 2019/2020 г. / Веселина Борисова Белева, Факултет по славянски филологии

Във връзка със Заповед на ректора на СУ „Св. Кл. Охридски“ № РД – 19-179 от 21.05.2020 г. защитата ще се проведе дистанционно, чрез конферентна връзка:

https://us04web.zoom.us/j/79723688946?pwd=dWsvb2cyNXg4WWphcHNEazU0b0crdz09

 

Защита на докторска дисертация на тема: “Войната и музеят – структуриране на спомена в съвременния балкански роман (женски гласове от втората половина на ХХ век до днес)“, професионално направление 2.1. Филология - Литература на народите от Европа, Америка, Азия, Африка и Австралия (Литература на обединена Европа с английски език). Задочен докторант към Катедрата по общо, индоевропейско и балканско езикознание.

 

Председател на научното жури: доц. д-р Русана Христова Василева – Бейлери, ФСФ, СУ

Научен ръководител: проф. дфн Румяна Лъчезарова Станчева, ФСФ, СУ

 

Автореферат

 

Рецензии:

 

Становища: