Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2019/2020 г. / Защитили за уч. 2019/2020 г. / Чавдар Валентинов Димитров, Философски факултет

Във връзка със Заповед на Ректора на СУ „Св. Кл. Охридски“ № РД 19-179 от 21.05.2020 г. защитата ще се проведе дистанционно на адрес https://join.skype.com/oLv29HtDF8c6

Публична защита на ЧАВДАР ВАЛЕНТИНОВ ДИМИТРОВ, редовен докторант към катедра “История и теория на културата”, Философски факултет, по професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата, докторска програма „Културология“ (Смислово конституиране и феноменологична културология), отчислен с право на защита, на дисертация със заглавие “Наративното осмисляне на културни светове във възгледите на Дейвид Кар и Пол Рикьор – сравнителен анализ между феноменология на дейността и херменевтика на дистанцираността.

Председател на научното жури: доц. Д-р Валентина Валентинова Георгиева

Рецензии:

Становища: