Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2019/2020 г. / Защитили за уч. 2019/2020 г. / Даниел Петров Полихронов, Факултет по педагогика

Със заповед № РД-19-172 от 7 май 2020 г. ректорът на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ удължава до 25 май 2020 година срока на действието на заповеди № РД-19-124/8.03.2020 г. , № РД-19-139/13.03.2020 г. и № РД-19-140/18.03.2020 г .

Във връзка с това защитата ще се проведе на 21 май 2020 г. (четвъртък) от 13,00 ч., чрез публично достъпна виртуална среда в платформата Zoom на адрес: https://us04web.zoom.us/j/3132417205?pwd=a1lyZ2prUlpyQlA3OGVxM3MrZ0hndz09

Подробни инструкции за инсталация на платформата Zoom и достъп вижте тук: https://petarpetrov.net/images/Public_defense_D_Polihronov_final.pdf

Защита на докторската дисертация на Даниел Петров Полихронов на тема „Модел на ограмотяване в мултикултурна среда в първи клас“ по професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по (Методика на обучението по български език и литература в началния етап на образование). Задочен докторант. Отчислен, с право на защита.

 

Председател на научното жури: проф. дпн Сийка Чавдарова-Костова

 

Автореферат

 

Рецензии:

 

Становища: