Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2019/2020 г. / Защитили за уч. 2019/2020 г. / Веска Иванова Кирчева, Факултет по химия и фармация

Във връзка със Заповед на Ректора на СУ „Св. Кл. Охридски“ № РД 19-140 от 18.03.2020 г. защитата ще се проведе електронно по скайп на следния адрес: https://join.skype.com/lvzk1f4eqE6Y

 

Публична защита на дисертационния труд на на тема: „Синтез и охарактеризиране на лантаноидни комплекси с някои бис-кумаринови производни“ по професионално направление 4.2. Химически науки (Неорганична химия). Редовен докторант.

Научен ръководител: проф. д-р Мария Милинова Миланова

Председател на научното жури: проф. дхн Георги Цветанов Цветков

 

Покана

Автореферат

Рецензии:

Становища:

 

Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се в Деканата на ФХФ, СУ, бул. "Дж. Баучър" 1, стая 107