Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2019/2020 г. / Защитили за уч. 2019/2020 г. / Соня Русиянова Цибранска - Гьорева, Факултет по химия и фармация

Във връзка със Заповед на Ректора на СУ „Св. Кл. Охридски“ № РД 19-140 от 18.03.2020 г. защитата ще се проведе дистанционно, през Zoom. Линкът за защитата е:

https://zoom.us/j/99116133316?pwd=aEhDTlUzS2V2ZmptZGdRaHRPZkZvZz09

 

Публична защита на дисертационния труд на Соня Русиянова Цибранска - Гьорева на тема: “Реология на емулсии стабилизирани със сапонини” по професионално направление 4.2. Химически науки (Теоретична химия-макрокинетика ).Редовен докторант.

Научен ръководител: проф. д-р Славка Стоянова Чолакова

Председател на научното жури: проф. дфзн Петър Кралчевски

 

Покана

Автореферат

Рецензии:

Становища:

 

Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се в Деканата на ФХФ, СУ, бул. "Дж. Баучър" 1, стая 107