Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2019/2020 г. / Защитили за уч. 2019/2020 г. / Мадлен Григориева Ангелова-Елчинова, Философски факултет

Във връзка със Заповед на Ректора на СУ „Св. Климент Охридски“ № РД 19-140 от 18.03.2020 г. защитата ще се проведе дистанционно на посочения адрес: https://join.skype.com/aExdtlgAZUIN.

Защита на дисертация на тема: „Теория на познанието в българската философия през XX век” за присъждане на образователна и научна степен "доктор" по професионално направление 2.3. Философия (История на философията. Българска философия). Редовна докторантка, отчислена с право на защита.

Председател на научното жури: проф. дфн Анета Георгиева Карагеоргиева

Автореферат

Рецензии:

Становища: