Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2019/2020 г. / Защитили за уч. 2019/2020 г. / Нели Кирилова Киркова - Костова, Факултет по химия и фармация

Във връзка със Заповед на Ректора на СУ „Св. Кл. Охридски“ № РД 19-140 от 18.03.2020 г. защитата ще се проведе дистанционно, през Zoom. Линкът за защитата е

https://us02web.zoom.us/j/373629932?pwd=WEhEajNwV1l5bER6am8wK0VrOVYzdz09

 

Публична защита на дисертационния труд на Нели Кирилова Киркова-Костова на тема: “Умения и нагласи на учители по природни науки за приложение на компютърни технологии в клас – международни паралели и модели за развитие“ по професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по (Методика на обучението по химия). Задочен докторант.

Научен ръководител: доц. д-р Милена Кирова Иванова

Председател на научното жури: доц. д-р Елена Христова Бояджиева

 

Автореферат

Рецензии:

Становища:

 

Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се в Деканата на ФХФ, СУ, бул. "Дж. Баучър" 1, стая 107