Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2019/2020 г. / Защитили за уч. 2019/2020 г. / Афърдита Абдулахи Дърмаку, Факултет по славянски филологии

Неприсъствено, съгласно заповед № РД-19-140/18.03.2020 на Ректора на СУ „Св. Климент Охридски”

Чрез Zoom на следния линк:

https://us04web.zoom.us/j/3488991131

 

Защита на докторска дисертация на тема: „Лексикални и фразеологични единици в говорите на Западно и Югозападно Косово” за присъждане на образователна и научна степен „доктор“, професионално направление 2.1. Филология - (Общо и сравнително езикознание – Албански език). Докторант на самостоятелна подготовка към Катедра по общо, индоевропейско и балканско езикознание

 

Научен ръководител: доц. д-р Екатерина Търпоманова - ФСФ, СУ

Председател на научното жури: доц. д-р Русана Василева-Бейлери - ФСФ, СУ

 

Автореферат

 

Рецензии:

 

Становища: