Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2019/2020 г. / Защитили за уч. 2019/2020 г. / Георги Митков Димитров, Факултет по класически и нови филологии

Във връзка със Заповед на Ректора на СУ „Св. Кл. Охридски“ № РД 19-140 от 18.03.2020 г. защитата ще се проведе дистанционно, на посоченият адрес - https://elearn.uni-sofia.bg/enrol/index.php?id=41720

 

Защита на дисертационния труд на Георги Митков Димитров на тема: „Фонетика и фонология на проекциата на фокуса в английския и българския език“ за придобиване на образователна и научната степен „доктор” по професионално направление 2.1. Филология (Германски езици – Фонетика и фонология – английски език).

 

Председател на научното жури: Доц. д-р Георги Иванов Жечев

 

Автореферат

Рецензии:

Становища:

 

Защитата на Георги Митков Димитров бе проведена във виртуална класна стая с линк:
https://elearn.uni-sofia.bg/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=255996

 

 

Дисертационният труд и материалите по защитата са на разположение в катедрата по Англицистика и американистика, каб. СУ "Св. Климент Охридски", бул. "Цар Освободител" 15. Публикувани са и на Интернет-страницата на Университета.