Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2019/2020 г. / Защитили за уч. 2019/2020 г. / Бояна Валентинова Колева, Факултет по журналистика и масова комуникация

Във връзка със Заповед на Ректора на СУ „Св. Кл. Охридски“ № РД 19-140 от 18.03.2020 г. защитата ще се проведе дистанционно, чрез конферентна връзка.

Защита на докторска дисертация на тема: „Управление на масовите възприятия, идеологически вярвания и ценности чрез социалните мрежи 2010 – 2017 г.” за присъждане на образователна и научна степен „доктор” по професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (Журналистика – Убеждаваща комуникация), редовен докторант. Отчислена с право на защита.

Научен ръководител: проф. д-р Чавдар Христов

Председател на научното жури: доц. д-р Милена Цветкова

Автореферат

Рецензии:

Становища: