Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2019/2020 г. / Защитили за уч. 2019/2020 г. / Мария Стефанова Боеклиева, Факултет по класически и нови филологии

Във връзка със Заповед на Ректора на СУ „Св. Климент Охридски“ № РД 19-140 от 18.03.2020 г. защитата ще се проведе дистанционно.

Защита на дисертационния труд на Мария Стефанова Боеклиева на тема:

 

„Японското шинто и корейският шаманизъм като елементи на културна и национална идентичност (от началото на ХХ век до наши дни)“ за придобиване на образователна и научната степен „доктор” по професионално направление 2.1. Филология (Странознание на Източна Азия).

 

Председател на научното жури: доц. д-р Ирина Владимирова Сотирова

 

Автореферат

 

Рецензии:

 

 

Становища:

 

 

Дисертационният труд и материалите по защитата са на разположение в кабинет 8 А , Център за Източни езици и култури, бул. "Тодор Александров" 79.