Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2019/2020 г. / Защитили за уч. 2019/2020 г. / Величка Любомирова Спасова, Факултет по класически и нови филологии

2 зала - Ректорат на СУ

Защита на дисертационния труд на Величка Любомирова Спасова на тема:

„Алтернативни въпросителни структури в английския и българския език“ за придобиване на образователна и научната степен „доктор” по професионално направление 2.1. Филология, Германски езици – Синтаксис на съвременния английски език

 

Председател на научното жури: Доц. д-р Александра Божидарова Багашева

 

Автореферат

Рецензии:

Становища:

 

 

 

 

 

Дисертационният труд и материалите по защитата са на разположение в катедрата по Англицистика и американистика, каб. 167, СУ "Св. Климент Охридски", бул. "Цар Освободител" 15. Публикувани са и на Интернет-страницата на Университета.