Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2019/2020 г. / Защитили за уч. 2019/2020 г. / Констанс Емилова Русева, Факултет по химия и фармация

Заседателна зала на Факултет по химия и фармация, бул. "Дж. Баучър" 1, ет. 1

 

Публична защита на дисертационния труд на Констанс Емилова Русева на тема: Интелигентни полицвитерйонни материали с потенциално приложение като превръзки за хронични рани” по професионално направление 4.2. Химически науки (Полимери). Задочен докторант.

Научни ръководители: проф. д-р Антон Апостолов и доц. д-р Елена Василева

Председател на научното жури: доц. д-р Лъчезар Костадинов Христов

 

Покана

Автореферат

Рецензии:

Становища:

 

Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се в Деканата на ФХФ, СУ, бул. "Дж. Баучър" 1, стая 107