Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2019/2020 г. / Защитили за уч. 2019/2020 г. / Марио Георгиев Манев, Факултет по журналистика и масова комуникация

Във връзка със Заповед на Ректора на СУ „Св. Кл. Охридски“ № РД 19-140 от 18.03.2020 г. защитата се проведе дистанционно, чрез конферентна връзка

Защита на докторска дисертация на тема: „Същност, роля и значение на фестивалната и клубна електронна музика на 21-ви век в процеса на оптимизация на публичната комуникация” за присъждане на образователна и научна степен „доктор” по професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (Журналистика – Връзки с обществеността), редовен докторант. Отчислен с право на защита.

Научен ръководител: проф. д-р Здравко Райков

Председател на научното жури: проф. д-р Николай Михайлов

Автореферат

Рецензии:

Становища: