Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2019/2020 г. / Защитили за уч. 2019/2020 г. / Лора Стоянова Динкова, Факултет по славянски филологии

Зала 1 - Ректорат

 

Защита на докторска дисертация на тема: Граници на човешкото в българската поезия от 20-те до 60-те години на XX век за присъждане на образователна и научна степен „доктор“, професионално направление 2.1. Филология (Българска литература - Българска литература от Освобождението до Втората световна война). Редовен докторант към Катедрата по българска литературата.

 

Научен ръководител: доц. д-р Бойко Пенчев

Председател на научното жури: проф. дфн Валери Стефанов - ФСФ, СУ

 

Автореферат

 

Рецензии:

 

Становища: