Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2019/2020 г. / Защитили за уч. 2019/2020 г. / Анелия Андреева Стоянова, Исторически факултет

Конферентна зала, Ректорат

 

Публична защита на дисертационния труд на Анелия Андреева Стоянова на тема: Виена, Мадрид и хабсбургско-османските отношения, 1555-1606 за присъждане на образователната и научна степен „доктор” в професионално направление 2.2. История и археология. Редовен докторант. Отчислен с право на защита.

Председател на научното жури: доц. д-р Мария Баръмова

 

Автореферат

Рецензии

Становища