Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2019/2020 г. / Защитили за уч. 2019/2020 г. / Петя Диянова Вангелова, Геолого-географски факултет

Зала Конферентна, Ректорат, СУ “Св. Климент Охридски”

 

Защита на докторска дисертация на Петя Диянова Вангелова (редовна докторантура) на тема: ,,Регионални различия на възнагражденията и разходите за труд в Р България през последните 10 години” за присъждане на образователна и научна степен “доктор” по професионално направление 4.4. Науки за Земята (География на населението и селищата).

 

Научен ръководител: доц. д-р Климент Найденов
Председател на научното жури: доц. д-р Тони Трайков

 

Автореферат

 

Рецензии:

 

Становища: