Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2019/2020 г. / Защитили за уч. 2019/2020 г. / Ирина Здравкова Каракехайова, Факултет по славянски филологии

Нова конферентна зала - Ректорат

 

Защита на докторска дисертация на тема: „Когато думите не стигат. Взаимодействия между текст и рисунка в англоезичния графичен роман ( XX – XXI век)” за присъждане на образователна и научна степен „доктор“, професионално направление 2.1. Филология (Литература на народите на Европа, Америка, Азия, Африка Австралия – Западноевропейска литература). Докторант на самостоятелна подготовка към Катедрата по теория на литературата.

 

Председател на научното жури: доц. д-р Дарин Войнов Тенев - ФСФ, СУ

Автореферат

 

Рецензии:

 

Становища: