Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2019/2020 г. / Защитили за уч. 2019/2020 г. / Гергана Николаева Ненова, Философски факултет

Бул. "Цариградско шосе" 125, бл. 4, зала 408

Публична защита на Гергана Николаева Ненова, редовен докторант, за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ по професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата (Социология – Обща социология) с дисертационен труд на тема: „Разделението на труда в семейството: за границите на майчинството и бащинството (Българските семейства с деца през 21-ви век)“.

Председател на научното жури: доц. д-р Петя Иванова Славова

Автореферат

Рецензии:

Становища

Публикувано на 02.01.2020 в 12:15 ч.