Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2019/2020 г. / Защитили за уч. 2019/2020 г. / Женя Емилова Милушева, Философски факултет

Зала 63, Ректорат

Публична защита на Женя Емилова Милушева, редовен докторант, за присъждане на образователна и научна степен "доктор" по професионално направление 3.2. Психология (Културна и диференциална психология - на български език) с дисертационен труд на тема: " ЕМОЦИОНАЛНА РЕГУЛАЦИЯ И ПОВЕДЕНИЕ ВЪВ ВИРТУАЛНИТЕ СОЦИАЛНИ МРЕЖИ ".

Председател на научното жури: проф. д.пс.н. Соня Методиева Карабельова

Автореферат

Рецензии:

Становища: