Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2019/2020 г. / Защитили за уч. 2019/2020 г. / Гергана Пламенова Гочева, Факултет по химия и фармация

Заседателна зала на Факултет по химия и фармация, бул. "Дж. Баучър" 1, ет. 1

 

Публична защита на дисертационния труд на Гергана Пламенова Гочева на тема: „Моделиране на насочването на лекарствени комплекси към клетъчни рецептори” по професионално направление 4.2. Химически науки (Теоретична химия – Квантова химия). Редовен докторант.

Научен ръководител: проф. д-р Анела Николова Иванова

Председател на научното жури: доц. д-р Петко Стоев Петков

 

Покана

Автореферат

Рецензии:

проф. дхн Иван Панайотов Иванов

доц. д-р Петко Стоев Петков

Становища:

проф. д-р Анела Николова Иванова

проф. дбн Илза Константинова Пъжева

проф. дхн Ирини Атанас Дойчинова

 

Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се в Деканата на ФХФ, СУ, бул. "Дж. Баучър" 1, стая 107