Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2019/2020 г. / Защитили за уч. 2019/2020 г. / Анастас Благовестов Пунев, Юридически факултет

конферентна зала, ректорат

Защита на докторска дисертация за придобиването на образователната и научната степен "доктор" в направление 3.6 Право /Граждански процес / от Анастас Благовестов Пунев .

Тема на дисертацията: "Спиране на исковото производство".

Председател на научното жури: проф. д-р Валентина Попова

Материали:

Автореферат:

Рецензии:

Становища: