Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2019/2020 г. / Защитили за уч. 2019/2020 г. / Емил Георгиев Георгиев, Физически факултет

Зала А415, Физически факултет

Защита на докторска дисертация на задочния докторант Емил Георгиев Георгиев за присъждане на образователната и научна степен „доктор“

Професионално направление: 4.1 Физически науки
Специалност: Биофизика
Тема: Оптимизация на клинични протоколи при Компютърната томография

Председател на научното жури: доц. д-р Борислав Атанасов Павлов

 

Материали:

Рецензии:

Становища: